Förslag till ändring av Årsmötes Dagordning i stadgarna

 

 

1. Årsmötets öppnande

2. Fråga om mötets behöriga utlysande

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

5. Fastställande av röstlängd

6. Fastställande av dagordning

7. Ungdomssektionens verksamhetsberättelse

8. Styrelsens verksamhetsberättelse

9. Styrelsens ekonomiska rapport

10. Revisorernas berättelse

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Val av ordförande

13. Val av övriga styrelseledamöter

14. Val av revisorer och suppleanter

15. Val av erforderliga kommittéer

16. Val av valberedningen

17. Utse att teckna föreningen. (Vanligen Ordf. och kassör var för sig)

18. Fastställande av avgifter och arvode

19. Styrelsens rapporter och förslag

20. Inkomna motioner. (Skall ha inkommit senast 30 dgr.före årsmötet)

21. Årsmötets avslutande

              Tillbaka