Stadgar för Mieådalens Sportfiskeklubb

§1 Ändamål och syfte

Mieådalens sportfiskeklubb är en sammanslutning av fiskeintresserade personer i Karlshamn kommun. Klubben är ansluten till Sveriges Sport- och Fiskevårdsförbund och dess Blekingedistrikt.

Klubben har till syfte att…

 • bidra till fiskets utveckling som sport- och rekreationsform
 • befrämja sportfiske och fiskevård
 • i medlemmarnas intresse verka för ändamålsenlig organisation av fisket och fiskevattnens rationella utnyttjande
 • genom en drogfri ungdomsverksamhet stimulera fiske- och naturintresset bland ungdomen och därigenom ge dem ett ökat utbyte av fritiden
 • bekämpa olaga och olovligt fiske samt oarter på fiskets område
 • verka för ökat fiske- och naturvett liksom respekt för andras rätt
 • verka för ett gott kamratskap mellan klubb- och övriga förbundsmedlemmar
 • befrämja ett gott samarbete med klubbar (föreningar etc) och andra kategorier av fiskare till åstadkommande av god trivsel på fiskevatten
§2 Medlemskap

Rätt till medlemskap äger varje fiskeintresserad person, som söker om inträde, betalar föreskrivna avgifter samt efterlever klubbens stadgar och föreskrifter.

§3 Förvaltning

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en särskild utsedd ordförande och minst fyra ledamöter, vilka samtliga utses för en tid av två år på så sätt att halva antalet styrelseledamöter avgår vartannat år. Styrelsen är beslutför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. 

Styrelsen beslutar med enkel röstövervikt. Vid lika rösttal gäller den mening som biträdes av ordföranden utom vid val, där lotten avgör. 

Klubben tecknas av fungerande ordförande jämte en styrelseledamot.

§4 Ungdomsverksamhet

Ungdom under 18 år bildar sektion vilken väljer egen styrelse.

Valbar i sektionsstyrelsen är såväl medlem i sektionen som medlem i huvudförening.

§5 Revision

För granskning av klubbens räkenskaper och förvaltning väljer årsmötet två revisorer, jämte suppleanter för dessa. Revisorer och suppleanter väljes på ett år.

Klubbens räkenskaper avslutas per den 31/12 årligen.

§6 Motioner

Årsmöte skall hållas årligen före mars månads utgång. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma.

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Fastställande av dagordning
 7. Ungdomssektionens verksamhetsberättelse
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Styrelsens ekonomiska rapport
 10. Revisorernas berättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisorer och suppleanter
 15. Val av erforderliga kommittéer
 16. Val av valberedning
 17. Utse att teckna föreningen (vanligen ordförande och kassör var för sig)
 18. Fastställande av avgifter och arvode
 19. Styrelsens rapporter och förslag
 20. Inkomna motioner (skall ha inkommit senast 30 dagar före årsmötet
 21. Årsmötets avslutande
§8 Kallelse

Kallelse till årsmöte skall utsändas senast 8 dagar före årsmötesdagen.

§9 Uteslutning

Medlem som uppsåtligen skadar klubben eller grovt åsidosätter stadgarnas bestämmelser eller uppträder så att klubbens anseende bringas i fara kan av styrelsen uteslutas.

Fråga om uteslutande får dock ej upptagas till avgörande förrän medlemmen beretts tillfälle att inom viss tid yttra sig i ärendet.

§10 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut av två på varandra följande klubbmöten varav ett skall vara årsmöte och varvid skall föreligga minst 2/3 majoritet på vartdera mötet.

Mellan dessa beslut skall minst en månad förflyta.

§11 Klubbens upplösning

Beslut om klubbens upplösning kan endast ske genom beslut av två på varandra följande möten varav ett skall vara årsmöte och varvid skall föreligga minst 2/3 majoritet på vardera möte.

Upplöses klubben skall dess tillgångar gå till sportfiskebefrämjande åtgärder.

Stadgarna uppdaterade 26 mars 2014

Stäng meny