Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll för Mieådalens Sportfiskeklubb 2016.

2016.03.02

 1. Årsmötet öppnades av Björn Svensson som hälsade alla välkomna.
 2. Mötets utlysande godkändes.
 3. Till val av ordförande till mötet valdes Björn Svensson och till sekreterare Inge Tegvald.
 4. Val av protokolljusterare , Göran Svensson och Christer Berg.
 5. Fastställande av röstlängd, frågan lämnades utan beslut.
 6. Dagordningen godkändes och fastställdes.
 7. Ungdomssektionens verksamhets berättelse upplästes och godkändes.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes och godkändes.
 9. Ekonomisk rapport. Föreningens ekonomi är god.
 10. Revisorernas berättelse upplästes och godkändes. Kassören berömdes för ettbra utfört arbete.
 11. På frågan om styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret tillstyrkte mötet detta.

Val

 1. Val av ordförande på 1 år. Omval av Björn Svensson.
 2. Val av övriga styrelseledamöter.Andre Hensche                                        omval på 2 år

                                                                        Fredrik Nordström                                   nyval på 2 år

                                                                        Fredrik Wikström                                      nyval på 2 år

                                                                        Arne Nilsson                                               nyval på 2 år

                                                                        Ingemar Andersson                                 nyval på 2 år

                                                                        Martin Johansson                                     nyval på 1 år

 1. Val av revisorer och suppleanter.

      Ulf Jangborn och Lars Svensson suppleanter Mats Frank och K-E Lindström.

 1. Val av sammankallande för erforderliga kommittéer.

 Aktivitets och Funktionärsgruppen.

 Inge Tegvald

 Ungdom.

 Andre Hensche

 Miljö och vatten.

 Martin Johansson

 Bredagyl.

 Arne Nilsson

 Tävling.

 Markus Lindberg.

 Båtfogde.

 Fredrik Wikström

 Lotteriansvarig.

 Ingemar Andersson

 1. Val av valberedning, omval av Göran Svensson och Bent Jensen.
 2. Beslut att Ordförande och kassör tecknar föreningen var för sig.
 3. Avgifter och arvoden oförändrade. Milersättning utgår med 18,50/mil.

       Junior 200 kr  Senior 500 kr  Familj 700 kr.

 1. Styrelsen rapporterade om renovering i lokalen samt det påbörjade projektet tillsammans med BTH om byggandet av en Webbportal för fisketävlingar.
 2. Inga motioner att behandla.

21 Årsmötet avslutades med avtackning av avgående styrelseledamöter samt kaffe och tårta.

Vid protokollet

……………………..                                                                                                                   …………………………..

Inge Tegvald                                                                                                                       Göran Svensson

 

 ………………………….                                                                                                            …………………………………

Ordförande Björn Svensson                                                                                           Christer Berg                                                          

                                                                                                                                                 

Stäng meny