Årsmötesprotokoll 2015

MSFK:s årsmöte 2015-02-15

Datum:         2015-02-15 kl. 19.00

Plats:             Klubblokalen Janneberg.

Närvarande: Från styrelsen Fredrik Tunestål, Andreas Svensson, Mickael Stenberg, André Henche, Inge Tegvald, Michael Olsson, Björn Svensson, Peter Svensson och Bobbie Hermansson. Och ett 25-tal medlemmar

 • 1 Årsmötets öppnande

Björn Svensson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 • 2 Årsmötets behöriga utlysande

Mötet ansågs vara utlyst i behörig ordning.

 • 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Björn Svensson valdes till ordförande, och Bobbie Hermansson till sekreterare.

 • 4 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Göran Svensson och Markus Lindberg.

 • 5 Fastställande av röstlängd

Frågan lämnades utan beslut.

 • 6 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 • 7 Ungdomssektionens verksamhetsberättelse

Ungdomssektionens verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes.

 • 8 Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes.

 • 9 Styrelsens ekonomiska rapport

Fredrik läste upp och förklarade vissa poster. Balans och Resultat rapport se bilaga.

 • 10 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse lästes upp av Lars och godkändes.

 • 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för den tiden som revisionen omfattar.

 • 12 Val av ordförande

Björn Svensson omvaldes till ordförande.

 • 13 Val av övriga styrelseledamöter

Till styrelseledamöter på två år omvaldes.                   Inge Tegvald

Ulf Holmqvist

Andreas Svensson

Michael Olsson

Till styrelseledamot på ett år nyvaldes André Hensche (fyllnadsval efter Mickael Stenberg).

 • 14 Val av revisorer och suppleanter

Till revisorer omvaldes Ulf Jangborn och Lars Svensson.

Till revisorsuppleanter omvaldes Mats Frank och Karl-Erik Lindström.

 • 15 Val av erforderliga kommittéer

Inge Tegvald omvaldes till sammankallande i aktivitetskommittén.

Bobbie Hermansson omvaldes till sammankallande i ungdomskommittén.

Arne Nilsson valdes till miljö och vattenkommittén, då Nore Olsson avgår.

Markus Lindberg omvaldes till sammankallande i tävlingskommittén.

Christer Berg omvaldes till båtfogde.

Fredrik Tunestål lotteriansvarig

 • 16 Val av valberedningen

Göran Svensson och Bent Jensen omvaldes.

 • 17 Utse att teckna föreningen

Ordförande och kassör var för sig.

 • 18 Fastställande av avgifter och arvode

Medlemsavgifter 2016

200: – junior

500: – senior

700: – familj

Milersättning utbetalas med 18.50kr/mil skattefritt enligt skatteverkets tabell.

 • 19 Styrelsens rapporter och förslag

Sportfiskemässan i Jönköping: Bussresa betalas kontant på plats. Biljett löses på plats eller via internet. MSFK bjuder ungdomarna på bussresan.

Ovanstående godkändes.

Målning av lokalen: Bent Jensen är projektledare.

Byggmöte på måndag kl.18.30 för alla som vill hjälpa till.

Bryggor vid Bredagyl: 5 st. Bryggor ska breddas, andra behöver en översyn. Arbetsdag ska genomföras inom kort.

Sportfiskarnas distrikt årsmöte på ABU: 5:e mars.

Blekinge havsöringsfestival är nytt för i år och genomförs 15:e mars.

 • 20 Inkommande motioner

Inget att rapportera.

 • 21 Årsmötets avslutande

Andreas Svensson avgår som ungdomsledare, och får presentkort på Harasjömåla fiskecamp.

Fototävling: Andreas Svensson och Göran Svensson vann varsitt presentkort.

Avslut kl. 21.00

Vid protokollet

______________________                                           ______________________

Bobbie Hermansson                                                       Björn Svensson

Justeras

______________________                                           ______________________

Göran Svensson                                                              Markus Lindberg

Stäng meny