Årsmötesprotokoll 2014

Protokoll fört på Mieådalens SFK:s årsmöte 2014-02-25
 • 1. Mötet förklarades öppnat, ordförande lämnade därefter över ordet till Peter Svensson

som informerade om de nya regler som Hav- och Vattenmyndigheten infört.

De innebär att det inte blir någon laxfestival, varken i Karlshamn eller i Nynäshamn 2014.

 • 2. Mötet befanns behörigt utlyst.
 • 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Björn resp. Nore valdes.
 • 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare. Christer Berg och Andreas Karlsson

valdes.

 • 5. Fastställande av röstlängd. 25 personer närvarande.
 • 6. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes med tillägg under punkten 13 att

utöka styrelsen så att suppleanterna blir ordinarie ledamöter.

 • 7. Ungdomssektionens verksamhetsberättelse upplästes och godkändes.
 • 8. Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes och godkändes.
 • 9. Styrelsens ekonomiska rapport.

Kassören redogjorde för årets resultat som tyvärr var negativt.

Han informerade mötesdeltagarna om att det till stor del berodde på utgifter av

 engångskaraktär.

Bland föreningens viktigaste inkomstkällor nämndes medlemsavgifter, startavgifter och

lotter.

På utgiftssidan märktes bl.a. avgifter till Sportfiskarna, isättning av fisk, wobbler till

gäddfestivalen, förbrukningsinventarier samt lokalhyra och el.

Den ekonomiska rapporten godkändes.

 • 10. Revisorernas berättelse.

Revisorernas berättelse upplästes och godkändes.

 • 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

 • 12. Val av ordförande.

Till ordförande på ett år omvaldes Björn Svensson.

 • 13. Val av övriga styrelseledamöter.

Som styrelseledamöter på två år omvaldes Nore Olsson, Fredrik Tunestål och Peter Svensson

och nyvaldes på två år Niklas Arvidsson och Bobbie Hermansson samt nyvaldes på ett år

 Michael Olsson.

 • 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Till revisorer valdes Ulf Jangborn och Lars Svensson.

Till revisorsuppleanter valdes Mats Frank och Karl-Erik Lindström.

 • 15. Val av erforderliga kommittéer.

Till sammankallande i Aktivitets- och funktionärskommittén valdes Inge Tegvald,

i Ungdomskommittén Bobbie Hermansson, i Miljö- och Vattenkommittén Nore Olsson,

i Tävlingskommittén Markus Lindberg. Som Båtfogde valdes Christer Berg och Lotteriansvarig

Fredrik Tunestål.

 • 16. Val av valberedning.

Till valberedning valdes Göran Svensson och Bent Jensen.

 • 17. Utse att teckna föreningen.

Utsågs Ordf. Björn Svensson och Kassör Fredrik Tunestål, var för sig.

 • 18. Fasställande av avgifter och arvode.

Medlemsavgifter för 2015 fastställdes till 200 kr för juniorer (oförändrat), 500 kr för

seniorer (höjning med 50 kr) och 700 kr för familj (höjning med 50 kr).

Arvode oförändrat, milersättning följer den statliga ersättningen.

 • 19. Styrelsens rapporter och förslag.

Förelåg inga.

 • 20. Inkomna motioner.

Inga motioner hade inkommit.

 • 21. Mötet avslutades med att vinnarna i fototävlingen och fisketävlingen utsågs.

Segrare i fototävlingen blev Inge Tegvald.

I fisketävlingen vann Kjell Olsson klassen Abborre, Markus Lindberg Havsöring och Andreas

Svensson Regnbåge.

 

Vid protokollet:                              Justeras:

 

Nore Olsson                                    Christer Berg                    Andreas Karlsson

 

 

Stäng meny