Årsmötesprotokoll 2013

Protokoll Mieådalens Årsmöte 2013 02 27
 1. Björn Svensson förklarade mötet öppnat.
 1. Mötet ansågs behörigt utlyst.
 1. Val av mötes funktionärer: Ordf. Björn Svensson. Sekr. Inge Tegvald.

Justeringsmän: Christer Berg. Lars-Olof Olsson.

 1. Styrelsens förvaltnings och verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes.
 1. Ungdomssektionens verksamhetsberättelse godkändes.
 1. Revisorernas berättelse.
 1. Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret befalldes.
 1. Val.

Ordförande             Björn Svensson                   1år

Ledamöter              Inge Tegvald                       2år

                                  Ulf Holmquist                     2år

                                  Andreas Svensson               2år

                                  Mikael Stenberg                 2år

            Suppleant   Bobby Hermansson            2år

            Ledamöter som har 1 år kvar.

Kosta Schultz

Nore Olsson

Fredrik Tunestål

Peter Svensson

            Suppleant                Niklas Arvidsson

 1. Revisorer.               Ulf Jangborn och Lars Svensson

Suppleanter            Mats Frank och Karl-Erik Lindström

Valberedning          Göran Svensson samk. Bent Jensen

 1. Aktivitet och Funktionärsgruppen.

Inge Tegvald

Ungdoms kommittén.

Bobby Hermansson

Miljö och vatten kommittén

Nore Olsson

 

Tävling

Markus Lindberg.

Båtfogde

Christer Berg

Lotteriansvarig

Fredrik Tunestål.

 1. Arvoden och traktamenten. Bilersättning 18.50 per mil.
 1. Årsavgiften är oförändrad.
 1. Styrelsen har förslag på stadgeändring. Ändring av dagordning vid årsmöte. Förslag på ändring läggs ut på hemsidan. Protokoll ska skickas till revisorerna. Ny båtplats ska sökas.
 1. Inga motioner hade inkommit till mötet.
 1. Björn Svensson tackade deltagarna på mötet och avslutade.

Sekr.………………………………………………                  Ordf.………………………………………..

            Inge Tegvald                                                    Björn Svensson

Justerat av

.…………………………………………………….        ……………………………………………..….

Lars-Olof Olsson                                       Christer Berg

Stäng meny