Årsmötesprotokoll 2012

Mieådalens S.F.K

Karlshamn

 

Årsmötesprotokoll 2012.02.22

 

Närvarande 40 pers.

 

 1. Mötets öppnande.

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

 1. Frågan om behörigt utlysande.

Mötet fanns behörigt utlyst.

 

 1. Val av mötes funktionärer.

Ordf. Thomas Höijer

Sek. Inge Tegvald

 

 1. Styrelsens förvaltning och verksamhetsberättelse.

Ekonomisk redovisning och balansräkning.

 

 1. Ungdomssektionens verksamhetsberättelse.

 

 1. Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes.

 

 1. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

 

 1. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter.

Ordförande:            Björn Svensson                   1år

Ledamöter:             Kosta Schult                       2år

                                Nore Olsson                        2år

                                Fredrik Tunestål                 2år

                                Peter Svensson                   2år

Suppleanter             Niklas Arvidsson                2år

                                Bobby Hermansson            2år

 

 1. Val av revisorer jämte suppleanter.

Revisorer:               Ulf Jangborn

                                Lars Svensson

Suppleanter             Mats Frank

                                Karl-Erik Lindström

 

 1. Val av erforderliga kommittéer.

Aktivitets och funktionärsgruppen.

Inge Tegvald

 

Miljö och vattenkommittén

Nore Olsson

 

Tävling

Markus Lindberg

 

Båtfogde

Christer Berg

 

Lotteriansvarig

Peter Wilander

 

 1. Fastställande av arvode och traktamenten.

Bilersättning 18,50kr/mil och 150kr/dygn

 

 1. Fastställande av avgifter.

Junior                      150kr

Senior                     450kr

Familj                      600kr

 

 1. Styrelsens rapporter och förslag.

Inga ärenden.

 

 1. Motioner och ärenden.

Inga motioner inkomna.

 

 1. Mötet avslutades.

Ordförande tackade för förtroendet och avslutade mötet.

 

 

Sekr…………………………….                       Ordf…………………………..….

         Inge Tegvald                                                      Thomas Höijer

 

 

Justeras av

 

………………………………                                     ……………………………

Peter Wilander                                                             Göran Svensson

 

Stäng meny