Årsmötesprotokoll 2011

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE MED MIEÅDALENS SFK

 

Datum:            Onsdagen den 16 mars 2011 kl 19.00.

 

Plats:               Klubblokalen Janneberg.

 

Närvarande:    Ett 25-tal medlemmar.

 

 • 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE

Björn Svensson hälsade alla välkomna till ett välbesökt årsmöte och förklarade årsmötet öppnat.

 

 • 2 ÅRSMÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

Mötet ansågs vara utlyst i behörig ordning.

 

 • 3 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER

Till ordf för mötet valdes Björn Svensson och till sekr valdes Lars Svensson. Till justeringsmän att jämte ordf  justera dagens protokoll valdes Lars-Olov Olsson och Göran Svensson.

 

 • 4 FÖRVALTNINGS- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Följande kommentarer och tillägg till verksamhetsberättelsen gjordes:

Ulf Jangborn påtalade att samtliga i styrelsen ska skriva under verksamhetsberättelsen (inte bara ordf och sekr).

Fiskeisättningen i klubbsjön har varit 530 kg istället för angivet 450 kg.

Orsaken till det minskade medlemsantalet 180 st (från tidigare 220) diskuterades.

Den nya hemsidan fick beröm.

 

Kassören redogjorde för de största posterna på intäkts- och kostnadssidan. Året gick med en liten vinst på 1 300 kr.

 

Förvaltnings- och verksamhetsberättelserna godkändes därefter.

 

 • 5 UNGDOMSSEKTIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Ulf Jangborn ställde frågan om verksamhetsberättelse för ungdomssektionen. Någon sådan har inte skrivits varför Andreas Svensson muntligen fick redogöra för vad som hänt under året. Han har även i efterhand bett att få göra kompletteringar i årsmötesprotokollet. Under onsdagarna har man samlats i klubblokalen för att bygga div redskap. Från 7 april började utomhusaktiviteterna med fiske i Mieån (4 ggr), Kroksjöarna (2 ggr), Långasjön (1 ggr), Sternö näbbgädda (1 ggr). Vårsäsongen avslutades med fiske från hyrda båtar i Kroksjögöl. Höstsäsongen började 30 aug med fiske i Bredagölen. Fortsatte i Långasjön, L:a Kroksjön och Mieån. Inomhusaktiviteterna fortsatte inomhus under okt. Under hösten var antalet ungdomarna så lågt så något kommunalt bidrag erhölls inte.

 

 • 6 REVISORERNAS BERÄTTELSE

Revisionen har utförts av Ulf Jangborn och Lars Svensson. Lars läste upp revisions-

berättelsen.

 

 • 7 ANSVARSFRIHET

Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

 

 • 8 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER JÄMTE SUPPLEANTER

Till ordf  på ett år omvaldes Björn Svensson.

Till styrelseledamöter på 2 år omvaldes Inge Tegvald, Ulf Holmqvist och Andreas Svensson samt nyvaldes Mikael Stenberg.

Till styrelseledamot på 1 år nyvaldes Påhl Hermansson (fyllnadsval efter Niklas Arvidsson).

(under 2011 kvarstår Fredrik Tunestål, Nore Olsson och Kosta Schultz).

Till suppleant på 2 år omvaldes Johan Asplund och till suppleant på 1 år nyvaldes Niklas Arvidsson.

 

 • 9 VAL AV REVISORER OCH REVISORSUPPLEANTER

Till revisorer omvaldes Ulf Jangborn och Lars Svensson.

Till revisorssuppleanter omvaldes Mats Frank och Karl-Erik Lindström.

 

 • 10 VAL AV ERFODERLIGA KOMMITTÉER

I Aktivitets- och funktionärsgruppen valdes Inge Tegvald (sammankallande) och Markus Lindberg.

I Ungdomskommittén valdes Påhl Hermansson (sammankallande) och Andreas Svensson.

I Miljö- och vattenkommittén valdes Nore Olsson (sammankallande) och Lars Svensson.

I Tävlingskommittén valdes Markus Lindberg (sammankallande)

Till Båtfogde valdes Kosta Schultz (sammankallande) och Andreas Papageorgiou.

Till Lotteriansvarig valdes Peter Willander.

Till Valberedning valdes Göran Svensson (sammankallande) och Bent Jensen.

 

 • 11 FASTSTÄLLANDE AV ARVORDEN OCH TRAKTAMENTEN

På styrelsens förslag beslutades reseersättningen vara oförändrad till 18:50 kr. Traktamentet fastställdes till 150 kr per dygn (oförändrat).

 

 • 12 FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFTER 2012

Sportfiskarna har aviserat en medlemshöjning 2012 med10 kr för senior, 5 kr för junior och 10 kr för familj. Årsmötet beslutade dock att medlemsavgifterna i MSFK för 2012 ska vara oförändrade, dvs 450 kr för senior, 200 kr för junior och 650 kr för familj.

 

 • 13 STYRELSENS RAPPORTER OCH FÖRSLAG

En fiskedag är inplanerad, 7 eller 8 maj, i Hallagylet Harasjömåla. Inge har förhandsbokat alla båtarna. Lista görs upp för att teckna sig.

Ulf har för fiske i Kivik med övernattning preliminärbokat en scoutstuga med 10 bäddar och full köksutrustning. Kostnad 1 000 kr per dygn. Bokning har skett för tiden 7-9 april. Teckning på lista ska ske före 4 april. På hemsidan ska informeras om båda aktiviteterna.

Under hösten planeras en fiskeresa (havsöring) till Öland med Göran som guide.

Björn informerade om att Laxfestivalen blir av i år. Funktionärer från MSFK efterfrågas för försäljning av fika vecka 20 torsd-lörd.

 

 • 14 MOTIONER OCH ÄRENDEN

Några inlämnade motioner förelåg inte.

Mailadresser till medlemmarna har efterfrågats i ett utskick från klubben.

 

 • 15 AVSLUTNING

Björn förklarade årsmötet avslutat.

Ulf tog därefter över och hade en utmärkelse att dela ut. Sportfiskarnas förtjänsttecken i silver tilldelades Markus Lindberg. Motiveringen löd:

”Markus har inom klubben jobbat med ungdomsverksamhet under ett stort antal år. Han är den drivande personen i klubbens stora aktivitet Blekinge Gäddfestival, där han lägger ner ett otroligt stort arbete som gagnar både klubben och distrikt/förbund. Han har dessutom varit cirkelledare för olika aktiviteter såsom flugbindning mm.”

 

Björn gjorde därefter dragning av vinster i närvarolotteriet.

 

Björn avslutade med att via Niklas överlämna en blomma till Carolin Ekholm som lämnade styrelsen.

 

Detta är en avskrift av originalet som är justerat av samtliga justeringsmän. 

 

Vid protokollet             Justeras

 

 

Lars Svensson               Björn Svensson          Lars-Olov Olsson            Göran Svensson

 

                                   

Stäng meny