Årsmötesprotokoll 2010

Mieådalens SFK

Karlshamn

Protokoll 10/3 2010 Årsmöte

Plats: klubblokalen

Närvarande: 19 personer

 

 

  1. Mötets öppnande.

   Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 

 

  1. Fråga om mötet behörligta utlysande.

   Mötet befanns behörligt utlyst.

 

  1. Val av mötesfunktionärer.

   Till mötesfunktionärer valdes.

   Ordförande. Björn Svensson

   Sekreterare. Niklas Arvidsson   

   Justeringsmän tillika rösträknare.Göran Svensson  Johan Asplund-Smith

 

  1. Styrelsens förvaltnings och verksamhetsberättelse.

   Styrelsens verksamhetsberättlse lästes upp och godkändes.

   Ekonomisk redovisning se bilaga.

   Den ekonomiska redovisningen godkändes.

 

5.Ungdomssektionens verksamhetsberättelse.

   Ok gick under punkt 4

 

6.Revisorenas berättelser.

  Revisorenas berättelse lästes upp och godkändes.

 

7.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

8.Val av styrelseledamöter jämte suppleanter.

Ordförande: Björn Svensson                                           1år

Sekreterare:

Kassör:        Fredrik Tunestål                                           2år

Ledamöter:  Inge Tegvald                                                1år

                      Ulf Holmqvist                                                1år

                      Caroline Ekholm                                          1år                             

                      Nore Olsson                                                  2år                                            

                      Kosta Schultz                                                2år

                      Niklas Arvidsson                                          2år

 

Suppleanter:

                     Johan Asplund                                               1år

                     Mikael Stenberg                                            2år

 

9.Val av revisorer jämte suppleanter.

Revisorer:      Ulf Jangborn och Lars svensson

Suppleanter:  Mats Frank och Karl-Erik Lindström

 

10.Val av erforderliga kommitteer.

Aktivitet och funktionärsgruppen.

Inge Tegvald  (sam)  och Markus Lindberg

 

Miljö och vatten kommiten.

Nore olsson (sam), Egon gummesson och Christer Berg

 

Båtfogde.

Markus Lindberg och Kosta Schultz

 

Tävling och ungdomskommitten.

Andreas Svensson (sam),Björn Svensson,Caroline Ekholm,Ulf Holmqvist och Johan Asplund-Smith

 

Lotteriansvarig

Peter Willander

 

Valberedning

Göran Svensson och Bent Jensen

 

11.Fastställande av arvoden och traktamenten.

Bilersättning 18,50kr/mil

Kostnadsersättning 150kr/dygn

 

12.Fastställande av avgifter.

Medlemsavgifter för 2011

Junior                                      200 kr

Senior                                     450 kr

Familj                                      650 kr

 

13.Styrelsens rapporter och förslag.

Det var inga.

 

14.Motioner och ärenden.

#Inge Tegvald undrar om det finns intresse för en ny båt till klubben och lägga i Järnavik.

 

#Fiskevakts utbildning inom sportfiskarna i klubblokalen.

 

#Gäddfestivalen Cwc ab är huvudsponsor datum är ej fastställt, Ny samarbetspartner är nu All fly Mörrum.

 

#Björn Svensson informera om att det inte blir nån Laxfestival 2010,Men det blir en Trollingträff som utomstående tar hand om.

 

#Kepsar undrar Björn Svensson om det finns ett intresse till att köpa in, Kolla med sponsorer Sparbanken.

 

#Nya regler för klubbsjön mete är tillåtet endast lördag o söndagar samt bara för medlemma i Mieådalens Sfk.

 

15.Mötets avslutande.

Ordförande tackar för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

 

 

 

————————————-                   ————————————————–

Sekr.Niklas Arvidsson                          Ordf.Björn Svensson

 

 

 

 

 

 

 

Justeras:——————————————    ——————————————–

               Göran Svensson                              Johan Asplund-Smith

Stäng meny