Fiskevårdsåtgärder i Södra Mieåns FVOF 2017

Text och foto: Martin Johansson

Övergripande problem i Mieåns nedre del från Janneberg ut till mynningen:
 • Brist bra fungerande lekområden.
 • Rent generellt har det helt saknats tillfredsställande uppväxtområden med skydd och
  ståndplatser för ynglen.
 • Kraftverkens reglering av ån gör att befintligt lekgrus ofta helt eller delvis hamnar ovanför vattenytan vilket i sin tur medför stor risk att öringens lek de platserna blir helt förgäves.
 • ån rinner genom stadsmiljö blir det en hel del nedskräpning i ån, bl.a cyklar, kundvagnar, plast m.m.
 •  Vid kraftigt regn grumlas ån av sediment från bäcken som mynnar ut strax nedan Jannebergsbron

Åtgärder vi har fokuserat på:

 • Anläggande av väl fungerande lekytor som alltid är täckta av vatten, oavsett vattenföring.
 • Anläggande av uppväxtområden i direkt anslutning nedströms lekytor.
 • Upprensning av diverse skräp och skrot sträckan Janneberg väg E22.
 • Mindre rensning vid timmerbråte som utgjort partiellt vandringshinder.

Åtgärder vid Jannebergsbron 2017-07-01

Här fanns det redan lekgrus sen tidigare men då det ligger längst ner i strömmen och påverkas negativt av regleringen så ville vi anlägga en lekyta som alltid täcks av vatten.

Lekgrus placerades ut precis uppströms Jannebergsbron och med hjälp av större sten åtgärdade vi även några befintliga lekytor nedströms bron till det bättre.

Med större sten i varierande storlek byggde vi sedan upp en markerad nacke och en mycket varierande ström där det tidigare bara rakt och snabbt.

Den åtgärdade strömsträckan med dess variation medför att det blir bättre syresättning av vattnet, ynglen har ett större skydd mot predatorer och kan hitta en bra ståndplats.

Vi hade stor nytta av skottkärror som en klubbmedlem hade med sig och arbetet var snabbt avklarat på ungefär tre timmar.

Åtgärden finansierades av Södra Mieåns FVOF och genomfördes av Mieådalens sportfiskeklubb och övriga frivilliga som ville hjälpa till.

Totalt 13-14 personer.

Kostnaden för åtgärden blev 5000:- fördelat enligt följande:

11 ton stenmaterial+frakt 3700:- (3 ton lekgrus och 8 ton större sten)

12st kraftiga hinkar 900:- (används även vid kommande åtgärder)

Korv, fika och vatten till alla som hjälpte till 400:-

Åtgärder vid gamla järnvägsbron 2017-08-26

Denna plats erbjöd riktigt bra förutsättningar för att kunna anlägga en lekyta och uppväxtområden nedströms densamma.

Dock hade någon vid nåt tillfälle byggt ett dämme av krossad sten under bron, vilket sträckte sig över drygt halva åns bredd. Sådan sten som lagts ut vid brofästena.

För att förbereda inför den gemensamma arbetsdagen så var vi därför tre man och avlägsnade all krossad sten och placerade samtidigt ut befintlig större sten, så att en naturlik strömnacke bildades.

Denna gången var vi kring 15st som hjälptes åt, frivilliga från klubben och allmänheten. Även några elever från fiskevårdslinjen i Bräkne-Hoby tittade förbi och hjälpte till.

Åtgärden sponsrades denna gång av Sportfiskarna Blekinge och då vi redan hade hinkar sen tidigare så stannade kostnaden på 3000:- (med lite rabatt hos Bröderna Björklunds grus AB).

Pengarna gick till 8 ton stenmaterial varav 3 ton var lekgrus.

Även denna gång flöt arbetet på i rask takt och Mieådalens sportfiskeklubb stod för korvgrillning och förfriskningar till deltagarna.

Sammanfattningsvis kan man säga att åtgärderna har varit minst sagt framgångsrika, då vi under hösten noterat mängder av öringar som vistats på sträckorna och även lekt på samtliga lekytor vi åtgärdat. Det innebär att det lekts på åtminstone ett 15-tal fullgoda grusbäddar.

Vi har även sett en hel del öring längre ner i ån då vi rensat skräp och planerat framtida åtgärder, så visst ser det ljusare ut vad gäller reproduktionen. Nu får vi även hoppas på bra vattenmängder i ån och att regleringen kan skötas på ett bättre sätt än hittills.

En väl fungerande fisketillsyn är också viktigt då det under hösten konstaterats att det finns rötägg som har svårt att följa regler, acceptera fredningstiden och låta fisken vara ifred under leken.

Lekytan nacken vid järnvägsbron var populär bland öringarna under hösten.

Stäng meny