MSFK:s årsmöte 2015-02-15

Datum:         2015-02-15 kl. 19.00

Plats:             Klubblokalen Janneberg.

Närvarande: Från styrelsen Fredrik Tunestål, Andreas Svensson, Mickael Stenberg, André Henche, Inge Tegvald, Michael Olsson, Björn Svensson, Peter Svensson och Bobbie Hermansson. Och ett 25-tal medlemmar

 

§1 Årsmötets öppnande

Björn Svensson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2 Årsmötets behöriga utlysande

Mötet ansågs vara utlyst i behörig ordning.

§3 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Björn Svensson valdes till ordförande, och Bobbie Hermansson till sekreterare.

§4 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Göran Svensson och Markus Lindberg.

§5 Fastställande av röstlängd

Frågan lämnades utan beslut.

§6 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§7 Ungdomssektionens verksamhetsberättelse

Ungdomssektionens verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes.

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes.

§9 Styrelsens ekonomiska rapport

Fredrik läste upp och förklarade vissa poster. Balans och Resultat rapport se bilaga.

§10 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse lästes upp av Lars och godkändes.

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för den tiden som revisionen omfattar.

§12 Val av ordförande

Björn Svensson omvaldes till ordförande.

§13 Val av övriga styrelseledamöter

Till styrelseledamöter på två år omvaldes.                   Inge Tegvald

Ulf Holmqvist

Andreas Svensson

Michael Olsson

Till styrelseledamot på ett år nyvaldes André Hensche (fyllnadsval efter Mickael Stenberg).

§14 Val av revisorer och suppleanter

Till revisorer omvaldes Ulf Jangborn och Lars Svensson.

Till revisorsuppleanter omvaldes Mats Frank och Karl-Erik Lindström.

§15 Val av erforderliga kommittéer

Inge Tegvald omvaldes till sammankallande i aktivitetskommittén.

Bobbie Hermansson omvaldes till sammankallande i ungdomskommittén.

Arne Nilsson valdes till miljö och vattenkommittén, då Nore Olsson avgår.

Markus Lindberg omvaldes till sammankallande i tävlingskommittén.

Christer Berg omvaldes till båtfogde.

Fredrik Tunestål lotteriansvarig

§16 Val av valberedningen

Göran Svensson och Bent Jensen omvaldes.

§17 Utse att teckna föreningen

Ordförande och kassör var för sig.

§18 Fastställande av avgifter och arvode

Medlemsavgifter 2016

200: - junior

500: - senior

700: - familj

Milersättning utbetalas med 18.50kr/mil skattefritt enligt skatteverkets tabell.

§19 Styrelsens rapporter och förslag

Sportfiskemässan i Jönköping: Bussresa betalas kontant på plats. Biljett löses på plats eller via internet. MSFK bjuder ungdomarna på bussresan.

Ovanstående godkändes.

Målning av lokalen: Bent Jensen är projektledare.

Byggmöte på måndag kl.18.30 för alla som vill hjälpa till.

Bryggor vid Bredagyl: 5 st. Bryggor ska breddas, andra behöver en översyn. Arbetsdag ska genomföras inom kort.

Sportfiskarnas distrikt årsmöte på ABU: 5:e mars.

Blekinge havsöringsfestival är nytt för i år och genomförs 15:e mars.

§20 Inkommande motioner

Inget att rapportera.

§21 Årsmötets avslutande

Andreas Svensson avgår som ungdomsledare, och får presentkort på Harasjömåla fiskecamp.

Fototävling: Andreas Svensson och Göran Svensson vann varsitt presentkort.

Avslut kl. 21.00

Vid protokollet

 

______________________                                           ______________________

Bobbie Hermansson                                                       Björn Svensson

Justeras

 

______________________                                           ______________________

Göran Svensson                                                              Markus Lindberg

                     Tillbaka